EventDispo

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek – Adatvédelmi Szolgáltatások

Az eventdispo.com elérhetőségű weboldal üzemeltetője az EventDispo Kft.

Székhely: 1064 Budapest Podmaniczky utca 57. 2/14.

Adószám: 25509575-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-404355 (továbbiakban: EventDispo) 

valamint ügyfele (továbbiakban Ügyfél)  (továbbiakban: EventDispo és Ügyfél közösen Felek) között az EventDispo által az Ügyfél részre nyújtott GDRP tanácsadás és adatvédelmi tisztviselő szolgáltatások tekintetében külön írásbeli megállapodás /Egyedi Szerződés/ hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az irányadóak.

1. Szolgáltatás 

Az EventDispo az Egyedi Szerződés szerint GDRP tanácsadás, adatvédelmi tisztviselő szolgáltatást nyújt az Ügyfél részére (továbbiakban Szolgáltatások).

Az EventDispo kijelenti, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai ismeretekkel, műszaki feltételekkel és az előírt hatósági engedélyekkel rendelkezik.

2. Felek jogai és kötelezettségei

2.1. Az EventDispo kötelezettséget vállal, hogy valamennyi szolgáltatását a vonatkozó jogi és szakmai előírásoknak megfelelően végzi.

2.2. Az EventDispo biztosítja az Ügyfél számára az ÁSZF megismerését a szerződés megkötése előtt, lehetővé téve döntését az ÁSZF-ben foglalt feltételek megismerése mellett kívánja-e a szerződés létrejöttét vagy nem.

2.3. Az Ügyfél írásos megkeresése alapján az EventDispo  árajánlatot készít, amely elfogadása után kerül sor az Egyedi Szerződés megkötésére.

2.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az árajánlat elkészítéséhez az EventDispo részére információkat köteles szolgáltatni, melyek valódiságáért Ügyfél felelősséget vállal.  A információk átadásával kapcsolatban az EventDispo előzetes konzultációt kezdeményez az Ügyféllel, amelyen az előzetes egyeztetés szerint kerülnek meghatározásra az ajánlat készítéséhez elengedhetetlenül szükséges információk.

2.5. Az árajánlat Ügyfél részéről történő elfogadása szerződési ajánlatnak minősül.

2.6 A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Egyedi Szerződésben foglaltakat betartják.

3. Titoktartás és adatvédelem

Az EventDispo az Ügyféllel történt kapcsolatfelvételtől kezdve titoktartási kötelezettséget vállal függetlenül attól, hogy a felek között sor kerül-e szerződéskötésre vagy nem.

Az EventDispo az adatvédelem során az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.

4. Díjazás

A díjazás mértékéről minden esetben az Egyedi Szerződés  rendelkezik, kivételt képez az olyan árajánlat készítése, ahol várhatóan az Ügyfél tevékenységi köre és kiterjedt üzleti köre miatt komoly, kiterjedt előkészítő munka szükséges az ajánlat előállításához is. Ebben az esetben a Felek az előzetes konzultáció során  állapodnak meg az árajánlat díjazásában, mely akkor is esedékes, ha az árajánlat nem kerül elfogadásra. Minden más esetben az árajánlat készítése ingyenes.

5. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel kötött Egyedi Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

Az EventDispo az ÁSZF módosítás jogát fenntartja. A módosítást weblapján teszi közzé.

6. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Az EventDispo elérhetőségei:

Telefonon: +36 70 533 45 80

Emailben: hello@eventdispo.com

Facebook csoportban: A GDPR Nagyon Egyszerű lépésekben csoportban – Húszmilliós Barát néven

Az EventDispo által üzemeltetett oldalak:

eventdispo.com 

7. Záró rendelkezések

A felek jogvita esetén a Dabasi Járásbíróság illetékességét ismerik el. A szerződés létrejöttével és megszűnésével továbbá a felelősségvállalással kapcsolatban az Egyedi Szerződésben foglaltak az irányadók.

Érvényes: 2022. szeptember 1-től